Наредба за прием

 

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тази Наредба се регламентират условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и общинските училища на територията на Община Пазарджик.

 

Чл. 2. (1) Община Пазарджик гарантира реализирането на националната образователна политика в частта й за предучилищното образование на територията си при спазване на принципите за:

 1. Осигуряване правото на предучилищно образование;
 2. Ориентираност към интереса и мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
 3. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете;
 4. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното образование;
 5. Запазване и развитие на българската образователна традиция;
 6. Хуманизъм и толерантност;
 7. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
 8. Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;
 9. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование;
 10. Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;
 11. Ангажираност на общината по въпросите на предучилищното образование.

 

ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

Чл. 3. (1) Предучилищното образование се осъществява от детските градини на територията на Община Пазарджик, а задължителното предучилищно образование – и от общинските училища, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училища и центрове за подкрепа на личностно развитие.

(2) Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I – ви клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

(3)  Децата постъпват в детска градина на територията на Община Пазарджик не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.

(4) В детските градини на територията на Община Пазарджик могат да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на двегодишна възраст – по преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места. Предучилищното образование в тези случаи се осъществява при условията и по реда на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, като се вземат предвид възрастовите характеристики на детето.

(5) В детските градини на територията на Община Пазарджик могат да се разкриват и функционират яслении групи за отглеждане на деца от 10 – месечна до тригодишна възраст.

(6) Децата, постъпили в яслени групи в детските градини, се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с Наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

(7) Детските градини, в които се разкриват нови яслени групи, освен заварените при влизане в сила на ЗПУО, се определят с решение на Общинския съвет.

 

Чл. 4. (1) В общинските училища на територията на Община Пазарджик може да се извършва и задължителното предучилищно образование на децата при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие.

(2) Записването, отписването и преместването на децата за задължително предучилищно образование в общинските училища се осъществяват при условията и по реда на ГЛАВА ТРЕТА от тази Наредба.

 

Чл. 5. (1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва:

 1. Първа възрастова група – 3 – 4 годишни, а в случаите на чл. 4, ал. 3 и 4 – 2 – 4 години;
 2. Втора възрастова група – 4 – 5 годишни;
 3. Трета подготвителна възрастова група – 5 – 6 годишни;
 4. Четвърта подготвителна възрастова група – 6 – 7 годишни.

 

(2) Продължителността на предучилищното образование във всяка от възрастовите групи по ал. 1 е една учебна година.

(3) Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта подготвителна възрастова група.

(4) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5 – годишна възраст на детето, като родителите избират вида на организацията на предучилищното образование.

 

Чл. 6. (1) Децата от възрастовите групи по чл. 5. (1) в зависимост от броя им се разпределят в групи.

(2) При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова група по ал. 1 може да се сформира разновъзрастова група.

(3) Броят на групите по ал. 1 в рамките на отделните възрастови групи, както и броят на децата в тях се определят от директора на детската градина след съгласуване с  педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за физическа среда и информационно и библиотечно осигуряване на детските градини, училища и центрове за подкрепа на личностното развитие.

(4) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения брой, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен момент.

(5) Разпоредбите на предходните ал. 3 и ал. 4 се прилагат съответно и в случаите, в които задължителното предучилищно образование се осъществява от училище.

 

Чл. 7. (1) Предучилищното образование в Община Пазарджик се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.

(2) Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи в съответствие с чл. 5. (1) на тази Наредба.

(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или полудневна организация, а самостоятелната – за отделно дете извън групите по чл. 5 (1) на тази Наредба.

 

Чл. 8. Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете (в случаите на почасова и самостоятелна организация) се определя от директора на детската градина в съответствие с желанието на родителите.

 

Чл. 9. Постъпването на децата за предучилищно образование в Община Пазарджик се осъществява целогодишно при спазване на условията по чл. 3 от тази Наредба.

 

ГЛАВА ТРЕТА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕТИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

РАЗДЕЛ I

Кандидатстване за прием, записване, отписване и преместване на деца в  яслена , I – ва и в II – ра възрастови групи.

 

Чл. 10. На видно място в детската градина се обявяват сроковете за организиране и провеждане на приема за първа възрастова група.

 

Чл. 11. Отговорност на родителите/настойниците е да следят информацията за прием на децата и да спазват сроковете за кандидатстване.

 

Чл. 12. Кандидатите подават заявление по образец съгласно Приложение 1 от настоящата Наредба. Кандидатстването се осъществява от родител/настойник на детето или упълномощено от него лице, по надлежния за целта ред, който носи отговорност за коректността на подадената информация. При подаване на документите, се носят и оригиниалите на съответните документи, необходими за сверяване на данните. Към заявлението в детската градина се прилагат техни копия.

Чл. 13. (1) Към заявлението по чл. 12 се прилагат:

 1. Копие от акта за раждане на детето;
 2. Документ за здравния статус на детето, издаден от съответния здравен орган, доказващ наличието на специални образователни потребности, ако има такива;
 3. Копие на лична карта на двамата родители, удостоверяващо постоянен адрес на родителите;
 4. Удостоверение от ЕСГРАО за настоящ адрес;
 5. Официален документ от работодател, удостоверяваш трудовия статус на двамата родители, който съдържа: изходящ №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, № на трудовия договор на родителя;
 6. За отпуск по майчинство – служебна бележка, че родителят е в отпуск по майчинство;
 7. Копие на първа страница от Годишна данъчна декларация и копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица;
 8. Документ от фонд ,,Земеделие“ за земеделски производители;
 9. Документ от  висшето учебното заведение, в което учи родителят, удостоверяващ, че лицето се обучава там и не е прекъснало обучението си;
 10. Решение на ТЕЛК при необходимост;
 11. Смъртен акт при необходимост;
 12. Удостоверение за семейно положение при необходимост;
 13. Служебна бележка от образователната институция, че кандидатстващият родител работи в системата на образованието;
 14. Съдебно решение при кандидатстване на деца с  родител с отнети родителски права;
 15. Съдебно решение или писмо от съответната Дирекция ,,Социално подпомагане” при деца от приемни семейства

 

Чл. 14. Приемът на документите за кандидатстване се извършва от директора на детската градина или от упълномощено със заповед от него лице, които сверяват данните от оригиналите на акта за раждане на детето и документ за самоличност на родителя/настойника. Издава се пореден входящ номер от деловодната система на детската градина.

 

Чл. 15. Срокът за подаване на заявление за прием на деца, за  яслена и първа възрастова група, е в периода от 15 януари до 30 април на съответната календарна година.

 

Чл. 16. Неподадени в срок заявления  могат да се представят в детската градина и след тази дата, като приемът се осъществява в зависимост от свободните места в съответната детска градина.

 

Чл. 17. Родители/настойници, които са подали заявление за кандидатстване за прием  в повече от една детска градина, задължително посочват това в заявлението си.

 

Чл. 18. (1) При приема на деца в яслена група и  първа възрастова група класирането се извършва по следните критерии:

 1. Деца със специални образователни потребности – 4 точки;
 2. Деца, чиито брат (сестра) посещава същата детска градина – 2 точки;
 3. Деца кръгли сираци -6 точки
 4.  Деца полусираци– 5 точки;
 5. Деца с увреждания над 50% и/или деца с тежки хронични заболявания, посочени в Приложение № 5 към чл. 21, т. 7 от Наредба № 19 за експертиза за инвалидност на децата до 16 – годишна възраст – 5 точки;
 6. Трето и следващо дете на многодетни родители (доказано с представени копия от актовете за раждане на всички деца) – 2 точки;
 7. Деца – близнаци, тризнаци, четиризнаци и т.н. – 3 точки;
 8. Деца от приемни семейства, по чл. 26 от Закона за закрила на детето – 1 точка;
 9. Деца, на които един от родителите е с инвалидност над 50% (доказано с представено копие от решение на ТЕЛК) – 2 точки;
 10. Деца на двама работещи родители – 2 точки;
 11. Деца с един работещ родител- 1 точка;
 12. Деца от семейства, в които  един от родителите е редовен студен- 1 точка;
 13. Деца от семейства, в които поне един от родителите работи в системата на образованието – 1 точка;
 14. Постоянен адрес в близост до  детската градина- 3 точки;
 15. Настоящ адрес в района близост до детската градина- 1 точка;

 

(2) Класирането се извършва както следва :

1. Съгласно постъпилите заявления за прием в детска градина, на база общ сбор от точки, по критериите определени в чл. 18.

2. В случаите, когато кандидатстващите деца са с равен сбор от точки, то те се приемат по реда на входящия номер на заявлението за кандидатстване за прием.

3. Децата от яслена и първа възрастова група могат да се класират и запишат в група с по-голяма възраст на децата, при наличие на свободни места и липса на подадени заявления за прием на деца от съответната възрастова група.

 

(3)  В група в детска градина и в училище може да се обучават до три деца със специални образователни потребности.

(4) В случаите, когато на територията на населеното място няма друга група, която да осигурява същото по вид образование, броят на децата със специални образователни потребности в конкретна група може да бъде по-голям от посочения в ал. 3 след разрешение на Началника на Регионалното управление на образованието – Пазарджик.

 

Чл. 19. Децата на родители/настойници, които не са представили удостоверяващи документи по предходния чл. 18, се приемат в детското заведение по реда на входящия № на заявлението за кандидатстване за прием при наличие на свободни места.

 

Чл. 20. Когато родителят/настойникът заяви предимство, но не представи необходимите документи за доказването му, заявлението се разглежда по общия ред.

 

Чл. 21. (1) На заседание през месец май Комисия, определена със заповед на директора на съответната градина, класира подадените заявления и определя списъка на новоприетите деца, както и обособяването им в групи.

(2) Когато в детската градина са приети деца с различна етническа принадлежност от една и съща възраст, не се допуска обособяването им в групи въз основа на етническата им принадлежност.

(3) Общественият съвет на детската градина/училището дава становище по  приема на деца.

 

Чл. 22. (1) Процедурата по записване на децата се осъществява по следния ред:

 1. Списъкът на приетите деца се изнася на информационно табло в детската градина до 31 май.
 2. От 01 до 05 юни родителите/настойниците на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано в съответната детска градина.
 3. При непотвърждаване в посочения срок, свободните места се попълват от чакащи неприети деца, при спазване посочените в чл. 18 критерии.

 

Чл. 23. Директорите на детските градини до 15 юни представят информация в дирекция „Образование и култура” на Община Пазарджик за приетите деца в първа възрастова група.

 

Чл. 24. Приетите в яслена и първа възрастова група деца постъпват в детската градина на 15 септември на съответната година. В случай, че 15 септември е почивен ден, те постъпват в детската градина на първия следващ работен ден.

 

Чл. 25. При съществуваща възможност на съответната детска градина, децата от първа възрастова група и яслена група се приемат и преди посочения срок.

 

Чл. 26. Децата от останалите възрастови групи се приемат целогодишно при наличие на свободни места по реда на тази Наредба.

 

Чл. 27. (1) Детето постъпва в детска градина на територията на Община Пазарджик след представяне на медицински документи съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3/05.02.2007 г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини:

 1. Здравно – профилактична карта на детето, попълнена от личния му лекар;
 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 4. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта;
 5. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

(2) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са на лице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, срещу документ за това обстоятелство.

 

Чл. 28. (1) Децата във втора възрастова група се приемат целогодишно при наличие на свободни места.

(2) Децата във втора възрастова група се приемат по реда на чл.18 от настоящатa Наредба.

 

Чл. 29. (1) Децата в общинските детски градини може да се преместват в други детски градини на територията на Община Пазарджик през цялата учебна година при наличие на свободни места по реда на тази Наредба.

(2) Децата могат да бъдат премествани от една в друга детска градина след подаване на писмено заявление от родителите/настойниците им до директора на детската градина.

(3) Преместване на дете от една в друга детска градина на територията на Община Пазарджик е възможно само след заплащане на дължимите такси за ползване на детска градина  по условията и реда на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

(4) Директорът на приемащата детска градина на територията на Община Пазарджик изисква от родителите/настойниците да представят документ за липса на задължения за ползване на детска градина на територията на Община Пазарджик, издадена от предходната детска градина.

(5) При липса на такъв документ детето не може да бъде записано в друга детска градина на територията на Община Пазарджик.

 

Чл. 30. Децата се отписват от детските градини при по желание на родителите след подаване на писмено заявление от родителите/настойниците им до директора на детската градина

(1) Освен по желание на родителите, децата могат да бъдат отписани от детските градини при наличие на следните обстоятелства:

1. неразплатена такса за ползване на детска градина по условията и  реда на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

2. при отсъствие на дете от детската градина повече от 2 седмици без предварително писмено уведомление на директора от родителите.

3. когато дете е прието в детска градина, но родителите отлагат постъпването му със заявление без сериозни уважителни причини за повече от 2 месеца.

4. при отсъствие на дете повече от 30 работни дни и непредставяне от родителите на необходимите медицински документи за това

 

 

РАЗДЕЛ II

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ – III – ТА И IV – ТА ПОДГОТВИТЕЛНИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

 

Чл.31. (1) Децата в трета и четвърта подготвителни възрастови групи се приемат в онези детски градини или в училища, които организират задължително предучилищно образование, в  които има свободни места.

(2) Децата в трета и четвърта подготвителни възрастови групи кандидатстват за прием по реда на чл. 12 – 18 от настоящата Наредба.

(3) На свое заседание през месец май Комисия, определена със заповед на директора на съответната градина/училище разглежда постъпилите заявления, извършва класиране по определените с тази Наредба критерии и определя списъка на новоприетите деца, както и разпределението им в групите.

(4) Общественият съвет на детската градина/училището дава становище по приема на децата.

(5) Процедурата по записване на децата се осъществява по процедурата на чл. 23 от настоящата Наредба.

 

Чл. 32. Новоприетите в подготвителните групи деца постъпват в детската градина/училището на 15 септември на съответната година. В случай, че 15 септември е почивен ден, те постъпват в детската градина/училището на първия следващ работен ден.

 

Чл. 33. Детето постъпва в детска градина/училище на територията на Община Пазарджик след представяне на изискуемите медицински документи съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 / 05.02.2007 г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини и разписани в чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от настоящата Наредба.

 

Чл. 34. (1) Децата от подготвителните групи към общинските детски градини/училища могат да се преместват в друга подготвителна група към детска градина или към училище през цялата учебна година.

(2) Преместването на територията на Община Пазарджик е при наличие на свободни места по реда на тази Наредба.

(3) Преместването се извършва с Удостоверение за преместване.

(4) Децата от подготвителните групи могат да бъдат преместени след подаване на писмено заявление от родителите/настойниците им до директора на детската градина/училището.

(5) Преместване на дете от една в друга детска градина на територията на Община Пазарджик е възможно само след заплащане на дължимите такси за ползване на детска градина по условията и реда на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик

(6) Директорът на приемащата детска градина/училище изисква от родителите/настойниците да представят документ за липса на задължения за ползване на детска градина на територията на Община Пазарджик, издаден от предходната детска градина.

(7) При липса на такъв документ детето не може да бъде записано в друга детска градина/училище на територията на Община Пазарджик.

(8) За извършеното преместване писмено се информира дирекция „Образование и култура” на Община Пазарджик.

(9) Промяната в списъчния състав на децата се утвърждава като промяна в Списък образец № 1 или № 2.

 

Чл. 35. Завършването на подготвителна група и постъпването на дете в I – ви клас се удостоверява с Удостоверение за завършена подготвителна група.

 

Чл. 36. Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, в детска градина или училище, се наказват с глоба  в размер от 50 до 150 лв.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящата Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Пазарджик е разработена на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (обн. ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., издадена от министъра на образованието и наука), Държавен образователен стандарт за предучилищното образование, Държавен образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центрове за личностно развитие.

 

§2. Контрол по спазване на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Пазарджик се осъществява от дирекция „Образование и култура” в Община Пазарджик.

 

§3. Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Пазарджик се публикува в сайта на Община Пазарджик, местните медии и на видно място в детските градини и училищата с цел запознаване на всички заинтересовани лица и осигуряване публичност на дейността на детската градина и училището.

 

§4. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Пазарджик с решение №8 от 30.01.2017 г., взето с Протокол №1.

§ 5 Наредбата влиза в сила десет дни след публикуване в местен ежедневник.

 

 

Вх. № ………../ 20…….. г.                                                                                      Приложение 1

До Директора

На ДГ/Училище ………………………………………………..

Гр./с. …………………………………

Община Пазарджик

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От ……………………………………………………………………………………………………………., живеещ/а в

гр./с. …………………………….., Община Пазарджик,

ул. ………………………………………………… № …………., бл. ……….., ап. ………….

дом. телфон……………………………, служ. тел. ……………………………

Мобилен телефон на майката ………………………………………………..

Мобилен телефон на бащата ………………………………………………….

 

Уважаеми / а господин / госпожо Директор,

Моля детето ми …………………………………………………………………………………………………………..

родено на …………………………………. в гр. / с. …………………………………………………………………..

ЕГН ………………………………….. да бъде прието в поверената Ви детска градина.

 

Декларирам следните данни за семейството си:

 1. Баща ………………………………………………………………………………………………………………..

Работи в ……………………………………………………………, като ……………………………………………….

 1. Майка ………………………………………………………………………………………………………………

Работи в ……………………………………………………………, като ……………………………………………….

 1. Семейството ми се състои от …………………………. членове.
 2. Единият от родителите е инвалид – (% инвалидност) ……………….., решение на

ТЕЛК № ……………. / ……………… г.

 1. Самотна майка – акт за раждане на детето № …………………………………………………….
 2. Единият родител е починал – смъртен акт № …………………………………………………….
 3. Единият (двамата) родител/и е редовен студент в акредитирано висше учебно заведение, уверение № ……………………………………………………………………………………..
 4. Имам друго дете, което посещава детската градина в момента. Детето се казва – ……………………………………………………………, ЕГН …………………….., група ………………..
 5. Имам три деца – актове за раждане: № ……………………………………………………………..
 6. Детето е с тежко хронично заболяване – решение на РЕЛК № …………………………..

Освен в повереното Ви детско заведение съм подал документи още и в:

 1. ДГ …………………………………………………………………………………………..
 2. ДГ …………………………………………………………………………………………..

 

Всяко от посочените обстоятелства докажете с необходимите документи.

Прилагам следните документи:

 1. ………………………………………….
 2. ………………………………………….
 3. ………………………………………….

 

За неверни данни нося отговорност по НК.

 

Дата: …………………………….                                                         С уважение: ………………………