Правила за прием

Приемът в ДГ „Слънчо“ се осъществява чрез попълнено типово заявление и набор документи към него, съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Пазарджик.

Чл. 13. (1) Към заявлението по чл. 12 се прилагат:

 1. Копие от акта за раждане на детето;
 2. Документ за здравния статус на детето, издаден от съответния здравен орган, доказващ наличието на специални образователни потребности, ако има такива;
 3. Копие на лична карта на двамата родители, удостоверяващо постоянен адрес на родителите;
 4. Удостоверение от ЕСГРАО за настоящ адрес;
 5. Официален документ от работодател, удостоверяваш трудовия статус на двамата родители, който съдържа: изходящ №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, № на трудовия договор на родителя;
 6. За отпуск по майчинство – служебна бележка, че родителят е в отпуск по майчинство;
 7. Копие на първа страница от Годишна данъчна декларация и копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица;
 8. Документ от фонд ,,Земеделие“ за земеделски производители;
 9. Документ от  висшето учебното заведение, в което учи родителят, удостоверяващ, че лицето се обучава там и не е прекъснало обучението си;
 10. Решение на ТЕЛК при необходимост;
 11. Смъртен акт при необходимост;
 12. Удостоверение за семейно положение при необходимост;
 13. Служебна бележка от образователната институция, че кандидатстващият родител работи в системата на образованието;
 14. Съдебно решение при кандидатстване на деца с  родител с отнети родителски права;
 15. Съдебно решение или писмо от съответната Дирекция ,,Социално подпомагане” при деца от приемни семейства

 

Срокът за подаване на заявление за прием на деца, за  яслена и първа възрастова група, е в периода от 15 януари до 30 април на съответната календарна година